Izaberite stranicu

Svet ulazi u ekološki dug

1. avgusta 2018. godine svet je ušao u ekološki dug, najavljuje Mreža za globalni ekološki otisak(Global Footprint Network, GFN).

Dan ekološkog duga  je onaj dan  u kalendarskoj  godini  kada  potrebe čovečanstva  prema prirodi premaše  ono  što ekosistemi planete Zemlje mogu u toj godini obnoviti.

Taj dan, koji se ove godine obeležava najranije otkako se vrše merenja (1997. godine bio je krajem septembra), simbolično prikazuje uticaj ljudskih aktivnosti na prirodu i njene resurse.

Prema GFN-u, za trenutne potrebe čovečanstva koristimo prirodne resurse 1,7 puta brže nego što ekosistemi mogu da se regenerišu. Dakle, globalno koristimo 1,7 planeta, a imamo samo jednu, ističe  Deni Porej,   direktor   WWF   Adrie i dodaje da prema   WWF-ovom Izveštaju o živoj planeti, sve zemlje u našoj regiji žive iznad svojih prirodnih kapaciteta. To dokazuju i podaci GFN-a o ekološkom otisku, koji se mere u globalnim hektarima. To je jedinica za merenje  naših zahteva  prema  Zemlji  (ekološki  otisak) i sposobnosti  Zemlje  da udovolji našim zahtevima (biokapacitet).

– Prema tim podacima Slovenija predvodi u našoj regiji s najvećim ekološkim otiskom i prva ulazi u ekološki dug 12. maja. Slede je Hrvatska (19. juna), Crna Gora (29. juna), Bosna i Hercegovina (6. jula), Makedonija (19. jula) i Srbija (30. jula), kaže Porej, dodajući da najkasnije u dug ulazi Albanija, 14. oktobra.

Budući da naše potrebe sve više prevazilaze mogućnosti planete da se regeneriše, na šta dodatno utiču posledice klimatskih promena, Dan ekološkog duga je snažan podsetnik na hitne akcije  koje  pojedinci  i  zemlje moraju preduzeti  kako  bi  zaštitili  šume,  okeane,  slatkovodne resurse, biljni i životinjski svet, i na taj način pomoći u ostvarivanju održivog razvoja. Ideje kako promeniti svoj otisak mogu se pronaći na stranici GFN-a i WWF Adrie.

Do 2020. godine moramo definisati ključne obaveze i akcije kojima ćemo u narednoj deceniji preokrenuti trend gubitka prirode i pomoći u osiguravanju zdravlja i dobrobiti ljudi i naše planete.